Witamy !!!

 
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem („ADO”) Pani/Pana danych osobowych jest:
Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Toruniu z siedzibą w Toruniu, Plac Frelichowskiego 1

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1)
Rozporządzenie to obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

3. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych ośrodka.
W związku z realizacją procedury przysposobienia dane osobowe Pani/Pana są udostępnione
(za Państwa zgodą) Sądowi Rejonowemu - Wydział Rodzinny i Nieletnich, innemu ośrodkowi adopcyjnemu w kraju oraz upoważnionym instytucjom kontrolnym.

4. Ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
- przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych,
z administratorem danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. DOAO przetwarza następujące informacje dotyczące kandydatów do przysposobienia dziecka:
1) imię i nazwisko
2) obywatelstwo
3) adres miejsca zamieszkania
4) stan cywilny
5) wykształcenie
6) zawód
7) miejsce pracy
8) warunki mieszkaniowe
9) źródła dochodu
10) dane o stanie zdrowia niezbędne do stwierdzenia, że osoba może sprawować właściwą opiekę nad dzieckiem, wynikające z zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
11) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

Dane te przetwarzane są na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
z dnia 9 czerwca 2011 r. art.161.ust.1 i 2, Dz.U. z 2017 r. poz.697 z póź. zm.)

6. Administrator danych osobowych nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

 

Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

www.diecezja-torun.pl

Od 01.01.2020 r. działalność Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu jest zadaniem finansowanym ze środków Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

Województwo Kujawsko-Pomorskie

www.kujawsko-pomorskie.pl