Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem („ADO”) Pani/Pana danych osobowych jest:
  Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Toruniu z siedzibą w Toruniu, Plac Frelichowskiego 1
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1)
  Rozporządzenie to obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.
 3. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych ośrodka.
  W związku z realizacją procedury przysposobienia dane osobowe Pani/Pana są udostępnione (za Państwa zgodą) Sądowi Rejonowemu – Wydział Rodzinny i Nieletnich, innemu ośrodkowi adopcyjnemu w kraju oraz upoważnionym instytucjom kontrolnym.
 4. Ma Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
  • przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. DOAO przetwarza następujące informacje dotyczące kandydatów do przysposobienia dziecka:
  • imię i nazwisko
  • obywatelstwo
  • adres miejsca zamieszkania
  • stan cywilny
  • wykształcenie
  • zawód
  • miejsce pracy
  • warunki mieszkaniowe
  • źródła dochodu
  • dane o stanie zdrowia niezbędne do stwierdzenia, że osoba może sprawować właściwą opiekę nad dzieckiem, wynikające z zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 6. Administrator danych osobowych nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Dane te przetwarzane są na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. art.161.ust.1 i 2, Dz.U. z 2017 r. poz.697 z póź. zm.)

Diecezja Toruńska

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Skip to content